ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ออกแบบพาณิชยศิลป์ (Commercial Design)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 อ. ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
4 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ