ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ทัศนศิลป์ (Visual Arts)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 อ.ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์