ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 นายอาจันทร์ อยู่นาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย