ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ (Business Administration/Commerce)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
5 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
7 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
8 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
9 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์