ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การบัญชี (Accounting)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
4 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 น.ส.จีรพรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 อ. ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
7 ผศ. ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 ผศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
9 ผศ. ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
10 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3 หัวหน้างาน กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
12 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13 นางนุชนาถ ยะอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 น.ส.บุญประภา จันทร์ทา นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
15 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
16 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
17 ผศ. ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
19 ผศ. ดร.ศฐา วรุณกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
20 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
21 ผศ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
22 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
23 ผศ. ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
24 อ. ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
25 ผศ.โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
26 น.ส.อนงค์ ไชยแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
27 ผศ. ดร.อรุณี ยศบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
28 ผศ.อัชญา ไพคำนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ