ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ (Library Science/Information Studies/Information Science)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
7 น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
8 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
11 นางอริศรา สิงห์ปัน บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด