ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สถิติศาสตร์ (Statistics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4 ผศ.ทวีศักดิ์ จันทร์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
6 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ.มัลลิกา ราชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 ผศ.รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 รศ. ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 ผศ. ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
11 อ. ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 ผศ. ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
14 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์