ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ภูมิศาสตร์ (Geography)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ นักภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 อ. ดร.สมนึก สินธุปวน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์