ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สังคมวิทยา (Sociology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 รศ. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
3 อ. ดร.จริยา โกเมนต์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5 รศ. ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 ผศ. ดร.ปรารถนา ยศสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8 น.ส.พรทิพย์ จันแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
9 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 ผศ.ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
11 ผศ. ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12 อ. ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
13 ผศ. ดร.วิกานดา ใหม่เฟย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14 ผศ. ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16 ผศ. ดร.สายสกุล ฟองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
17 ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
18 ผศ.โสพิน โตธิรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
19 อ. ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
20 อ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์