ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย