ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "จิตวิทยา (Psychology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส.ชลลดา ปัญญา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 อ.พีรดา ประจงการ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 รศ.มธุรส สว่างบำรุง รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
9 นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 อ.วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
12 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
13 ผศ. ดร.ศิริพร พันธุลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
15 นายสุระศักดิ์ อาษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
16 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
17 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ