ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การบริหารจัดการที่ดี/ธรรมาภิบาล (Governance)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย