ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 ผศ. ดร.ธรรมพร ตันตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 อ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
6 นางพัชรี คำรินทร์ หัวหน้างานประชุม หัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 นางโยษิตา กาญจนคงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
9 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 รศ. ดร.สุรชัย กังวล รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์