ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "รัฐศาสตร์ (Political Science)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ชุมพล แก้วสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 อ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 อ. ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 ผศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์