ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สัตวศาสตร์ (Animal Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.จำรูญ มณีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผศ. ดร.จุฬากร ปานะถึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ผศ. ดร.ดุจดาว คนยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผศ. ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ผศ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 อ. ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ผศ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13 รศ. ดร.วาที คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
14 ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ผศ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ผศ. ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 นายสุระศักดิ์ อาษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
18 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี