ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การผลิตพืชไร่ (Field Crop Production)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 อ. ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร