ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "พยาบาลศาสตร์ (Nursing)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.กฤตธีรา เพียรรักษ์การ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
2 ผศ. ดร.นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 นางลักษมี ตันธนสิน พยาบาล ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 อ.สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์