ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Telecommunication and Computer Network)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ วิศวกร ปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต หัวหน้างาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 อ. ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
8 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์