ผู้อำนวยการกอง  |  งานบริหารและธุรการ   |  งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  |  งานพัฒนาบุุคลากร
งานทะเบียนประวัติ  |  งานวินัยและนิติการ

  งานพัฒนาบุคลากร  

นางโสภา สุทธิยุทธ์

บุคลากรปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

โทร. 0-5387-3135

 

นางสาวณิชนันทน์ ดวงคำ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3135

นายรัตติกาล ณวิชัย

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3135

นายคธาวุฒิ ทิพจร

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3135

นายพลวศิษฐ หล้ากาศ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 0-5387-3135