ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 048 สังกัดงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี(ตามแนวทางบริการคนดี-คนเก่ง)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 728 สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ(ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1160 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 363 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(ตามแนวทางการบริหารคนดี-คนเก่ง)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 65
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 มิ.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 126 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 มิ.ย. 65
  ค้นพบทั้งหมด 100 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :