ข่าวประชาสัมพันธ์  

ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 มี.ค. 53
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 27 ม.ค. 53
ขอเชิญร่วมรับชมรายการทีวีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 14 ก.ย. 52
 หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มประเมินการเลื่อนขั้น
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ย. 52
แจ้งมติ ก.บ.ม.เรื่อง การขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 52
ตารางเปรียบเทียบบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 6 ประเภท
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 พ.ค. 52
โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 24 ก.พ. 52
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 ก.พ. 52
ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 ก.พ. 52
เชิญร่วมรับฟังบริการทางวิชาการกับรายการ เรื่องเล่ากฎหมายน่ารู้กับนิติกรแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.พ. 52
  ค้นพบทั้งหมด 51 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :