ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1181 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 พ.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 421 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 พ.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1184 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 พ.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1183 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) จำนวน 2 ตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 พ.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 003 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1181 สังกัดคณะศิลปศาสตร (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1186 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1182 สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ต.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1178 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 18 ต.ค. 64
  ค้นพบทั้งหมด 36 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :