แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ตามแบบ ป-วช.01 และ ป-สน.01 สำหรับรอบการประเมิน 2/2555

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง เกี่ยวกับการปรับแก้แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ตามแบบ ป-วช.01 และ ป-สน.01  (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 1)  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553)  โดยให้มีการเพิ่มรายละเอียด 2 ส่วน คือ การประเมินการพัฒนาตนเอง และผลการประเมินการประกันคุณภาพหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มแนบท้ายหนังสือฉบับนี้   (ทั้งนี้ เนื่องจากมีบางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำตามรูปแบบเดิมไปแล้วนั้น  จึงมีมติให้หน่วยงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้ แต่หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบฟอร์มใหม่อีกครั้ง ก็สามารถกระทำได้)

 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2555     โดย : mayuree