ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 146/2555 :: ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

       จากการที่ได้มีการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากการ "จำแนกตำแหน่งเป็นมาตรฐานกลาง 11 ระดับ" เป็น "จำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน" มาตั้งแต่ปี 2553 แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบทำให้ข้าราชการอาจไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการ จัดทำผลงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ และเสียโอกาสในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ทาง ก.พ.อ.จึงได้มีมติออกประกาศช่วงระยะเวลาผ่อนผันในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้ สูงขึ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2554

          อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำเรื่องเสนอให้ ก.พ.อ.พิจารณาขยายระเวลาผ่อนผันดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากไม่มีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นได้ตามที่ ก.พ.อ.ประกาศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความเห็นว่า การเสนอผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงานในลักษณะอื่นซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เป็นผลงานที่ ก.พ.อ.กำหนดขึ้นมาใหม่ ยังไม่มีตัวอย่างให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานด้วย ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ต้องการทำวิจัย แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอ

         ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิมไปพลางก่อนออกไปอีก จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ข่าวจาก : www.moe.go.th/websm/2012/jun/146.html 
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2555     โดย : admin