รับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นคณะกรรมการกองทุน

      ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2558 ข้อ 15 (6) ให้มีผู้แทนของสวมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมการ ดังนั้น จึงได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของผู้แทนสมาชิก จำนวน 6 คน ตามรายะเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะกรรมการกองทุน

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้แทนของสมาชิก)

รายชื่อสมาชิกกองทุน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

     ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2560     โดย : laorsiri