รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 302/2 อาคารพลังแม่โจ้ สามัคคี

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.คนิติน สมานมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 อ. ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 ผศ. ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 อ. ดร.ต่อลาภ คำโย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 อ.ทิพารัตน์ สถิตสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 อ.ธนวัฒน์ ปินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 ผศ.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10 อ. ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
11 อ.พิรานันท์ จันทาพูน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12 อ. ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
13 อ.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
14 อ. ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15 อ.ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16 อ. ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 อ. ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
18 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พบทั้งหมด 18 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1