รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 402 อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.ตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3 นายวันชัย ล่องอำไพ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
พบทั้งหมด 3 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1