รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารเรียนรวม 80 ปี แม่โจ้

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3 อ. ดร.เชษฐ์ ใจเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4 อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
5 อ.พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6 อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
7 อ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
8 อ.อรวรรณ อินสตูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
9 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
พบทั้งหมด 9 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1