รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้อง 303/2 อาคารพลังแม่โจ้ สามัคคี

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 นางจันทร์ธิมา เตโช นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 น.ส.ธนันท์ฐิตา สะปู พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 นางบุษบง เสนรังษี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 นายภิญโญ ผลงาม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 นางวาสนา วรรณคำ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 นางวิจิตรา กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พบทั้งหมด 9 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1