รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
6 นายไกรธี มณีฝั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
7 น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
8 นางจิราพร หลงปันใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 น.ส.จิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10 นายชิตพงษ์ วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 น.ส.ณัฎทญา ภิรอด นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12 น.ส.ณัฏกฤตา สันทราย คนงานเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
13 นายณัฐพล อาจิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
14 นายณัฐวุฒิ เครือฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
15 น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
16 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
17 นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
18 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
19 นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
20 นายธนกฤต คำวงค์ปิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
21 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
23 น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
24 นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
25 นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
26 น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
27 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
28 นายนักรบ กลัดกลีบ นักวิชาการเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน
29 นางนารีรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
30 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
31 นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
32 น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
33 นายประดิษฐ์ มาลาศรี วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์
34 นายประภัย สุขอิน บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
35 น.ส.ประภาพร ขุนนา นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
36 น.ส.ปรางทิพย์ อินทนนท์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
37 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
38 น.ส.เปรมจิตร เทพานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
39 นายพงศกร ศิริ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
40 น.ส.พรทิวา ชัยคำเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
41 นายพรเทพ ไชยวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
42 น.ส.พวงพยอม เสนาวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
43 น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
44 น.ส.พัชรียา ข่ายสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
45 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
46 นางพิชญา พิศชวนชม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
47 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
48 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
49 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
51 นายภิมุข รอยไทย หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
52 น.ส.มนัสดา อุตรสัก ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด
53 ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
54 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
55 นายมาลัย เบญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
56 น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
57 นางยุคนธร ชำนาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
58 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
59 นางรจนา อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
60 น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
61 น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
62 น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
63 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
64 น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
65 น.ส.วราพร เขื่อนแก้ว ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด
66 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
67 นายวารินทร์ ขินแก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
68 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
69 น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง หัวหน้างานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
70 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
71 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
72 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
73 นางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
74 น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
75 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
76 นายสถาปัตย์ เลขะวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
77 ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา พนักงานขับเครื่องจักรกล วิทยาลัยบริหารศาสตร์
78 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
79 นายสมาน บุญทาคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
80 นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
81 น.ส.สาวิตรี ตั้งใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
82 น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
83 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
84 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
85 นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
86 น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
87 นางสุพรรษา ยอดคำ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
88 นายสุรพล บุญยืน หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
89 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
90 น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
91 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
92 น.ส.อรทัย ปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
93 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
94 น.ส.อัมภา สันทราย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
95 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร
96 นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
97 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
98 น.ส.อุรัชชา สุวพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
99 ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ แสนแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
พบทั้งหมด 99 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1