รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2 น.ส.กมลวรรณ เต๋จ๊ะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
5 น.ส.กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด
6 นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
7 น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 นางเกษราภรณ์ ทองสุก นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
9 นายเกียรติศักดิ์ ทาสูน คนงานเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
10 น.ส.คุณากร สีสด นักวิชาการพัสดุ สำนักหอสมุด
11 น.ส.จงรักษ์ บัวลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
12 นางจรรยา ภูคำวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 นางจิราพร ดุษฎี หัวหน้างานบริหารและธุรการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15 นายจีระศักดิ์ วงษาปัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์
16 นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 น.ส.ชลลดา ปัญญา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
18 นางโชติกา ลายทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด
19 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
20 นายณัฐดนัย ยงไสว นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
21 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 นายณัฐพล อาจิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
23 นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
24 น.ส.ดวงดาว อุตรสัก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
25 น.ส.ดุษฎี ดวงบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
26 นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
27 นายทศพร ทองบ่อ นักวิชาการพัสดุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
28 น.ส.ธารินี ปันต๊ะ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
29 นายธีระชัย ศรีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
30 น.ส.นงค์รัก คนดี นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
31 นายนพพร สุนะ นักวิชาการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
32 นางนพมาศ ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
33 นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
34 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
35 นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ พยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
36 นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
37 น.ส.เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด
38 นายประพันธ์ จิโน วิศวกรโลหการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
39 น.ส.ปวริศา ศรีสง่า นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
41 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส นักเอกสารสนเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร
42 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
43 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
44 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
45 นางพิกุล นิลวาส นักวิชาการเงินและบัญชี คณะผลิตกรรมการเกษตร
46 น.ส.พิชณิชา นิปุณะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
47 น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด
48 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
49 น.ส.เพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
50 นายไพศาล โพธินาม นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
51 น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์
52 น.ส.มนสิชา มีแสงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
53 นางยุคนธร ชำนาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
54 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
55 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
56 น.ส.รฎาพร ละออง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
57 น.ส.รัญรณา ขยัน นักวิชาการศึกษา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
58 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
59 น.ส.รัศมี อภิรมย์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
60 นางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
61 น.ส.รุ่งนภา ชมดวง นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
62 น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
63 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
64 นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
65 น.ส.วัลยา โมราสุข นักวิชาการโภชนาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
66 นายวิทวัส ขาวอิ่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
67 น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
68 น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
69 น.ส.ศศิธร ใจมุก นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
70 นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
71 น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
72 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
73 น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
74 น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
75 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
76 นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
77 นายสัพพะโชติ์ ใจบาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์
78 นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ นักวิชาการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
79 น.ส.สาลินี วงศ์แปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
80 น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
81 น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
82 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผลิตกรรมการเกษตร
83 นายสุชาติ จันทร์แก้ว บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
84 นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
85 น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
86 น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย
87 น.ส.สุภาพร แก้วถาวร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
88 ดร.สุระพล ริยะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
89 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
90 น.ส.สุวิชา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด
91 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
92 น.ส.โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
93 น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
94 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
95 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
96 น.ส.อาภาพร ขุนคง หัวหน้างานวิชาการและประเมินผล กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย
97 น.ส.อาริยา วงค์ชนินท์ คนงานเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
98 น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักหอสมุด
99 น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์
100 น.ส.อุบล เจริญนวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
พบทั้งหมด 100 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1