รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
(เชียงใหม่)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ.(ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 ผศ. ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 อ. ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 อ. ดร.จำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผศ. ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8 ผศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
9 ผศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 อ.ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
11 ผศ. ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 ผศ. ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 รศ. ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
14 ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
15 ผศ. ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
16 อ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 อ. ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
18 ผศ. ดร.พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
19 อ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
20 อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
21 อ. ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
22 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
23 อ.ภูวเดช วงศ์โสม อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
24 ผศ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
25 ผศ.รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
26 ผศ. ดร.วราภรณ์ แสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
27 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
28 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
29 อ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
30 อ. ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
31 อ. ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
32 อ. ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
33 อ. ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
34 อ.เสาวรีย์ ชัยวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
35 อ. ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
36 ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
37 ผศ. ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
38 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
พบทั้งหมด 38 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1