รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง LC 5 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิต

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 อ.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 ผศ. ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 ผศ. ดร.ชุติมา คงจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 อ.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 อ. ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8 ผศ. ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9 ผศ. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 อ. ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11 อ. ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 อ. ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผศ. ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผศ. ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15 อ. ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
16 อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
17 ผศ.เยาวลักษณ์ คงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
18 อ. ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
19 อ. ดร.วชิระ ชุ่มมงคล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
20 ผศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
21 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
22 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อ.ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
24 รศ. ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
25 อ. ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
26 ผศ. ดร.สุเนตร สืบค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
27 อ. ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
28 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
29 อ. ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
พบทั้งหมด 29 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1