รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
(เชียงใหม่)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข

(**เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร**)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 น.ส.กนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2 น.ส.กนกวรรณ ทาแดง เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
3 น.ส.กมลมาส จำรัส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
4 น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
5 นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
6 น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
7 นางกาญจนา จุ่มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
8 นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 นายเกษม สมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10 น.ส.จงรักษ์ บัวลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
11 นางจริญา อ่อนนาง นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
12 ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
13 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
14 นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
16 น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
17 น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18 นายเจษฎาพร ด้วงชนะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
19 น.ส.ฉวีวรรณ ธงงาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
20 นายชัชวาลย์ คืนดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
21 นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
22 นายฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
23 นายณฤพล อัฐวงศ์ นักวิชาการเกษตร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
24 นายณัฐพล อาจิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
25 นางทวีพร คำพินิจ เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
26 นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
27 นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
28 น.ส.นนทลิการ์ มีนิสัย เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
29 นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว นักวิจัย วิทยาลัยพลังงานทดแทน
30 น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร หัวหน้าสำนักงานสภา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
31 น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
32 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
33 นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
34 นายประพันธ์ จิโน วิศวกรโลหการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
35 น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
36 น.ส.ปรัชวัน อ่อนคง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
37 นางปราณี กันธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
38 น.ส.ปรียานุช สุขอัตตะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
39 นายพงนเรศ สุขเพราะนา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
40 น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
41 นายพลวศิษฐ หล้ากาศ บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
42 น.ส.พัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
43 นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
44 น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
45 นายไพสน พระก่ำ นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด
46 น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
47 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
48 นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
49 นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
50 น.ส.มีนา ทาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
51 นางวรกานต์ เขียวละม้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
52 น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
53 นายวรวิทย์ ทรงคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
54 นายวรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
55 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
56 น.ส.วัลยา โมราสุข นักวิชาการโภชนาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
57 น.ส.วิไลพร นามวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
58 น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
59 นางศรินรา ภีระคำ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
60 น.ส.ศศิธร ใจมุก นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
61 น.ส.ศศินันท์ สุขอัตตะ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
62 นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
63 น.ส.ศิรินภา พานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
64 น.ส.ศิริพร ดวงดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
65 น.ส.ศุภนิดา คำเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
66 นายสกล บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
67 น.ส.สวิตตา สิงห์คำ หัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
68 นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
69 นายสาธิต หาญยุทธ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
70 นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
71 ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
72 นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
73 น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
74 นายสุวรรณ เอี่ยมอุไร นักวิชาการเกษตร กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
75 นายเสกสรรค์ สอนยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
76 น.ส.โสภา เขียวสุข นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
77 นายอนุกูล จันทร์แก้ว นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
78 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
79 นางอรทัย ใจป้อ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80 น.ส.อรทัย ปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
81 นายอาทิตย์ แก้วถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
พบทั้งหมด 81 รายการ : แสดง 1 หน้า : 1