เอกสารทั่วไป  

การมอบอำนาจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทม 0202/ว 5 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2531
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการลดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทม 0202/ว 9 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทม 0202/ว 10 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ว 73 ลว 11 มีค 2542
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การรายงานผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ว 113 ลว 8 กย 2542
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ภาระงานของงานทะเบียนประวัติ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 86 ลว.26กย.48)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ตารางเทียบเงินเดือนข้าราชการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 879 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :