เอกสารทั่วไป  

เงื่อนไขการบรรจุผู้ทำสัญญารับทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
กำหนดระยะเวลาในการกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราว่าง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุนักเรียนทุนเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การแต่งตั้งพนักงานและตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง และการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
เงินค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 876 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :