เอกสารทั่วไป  

การแต่งตั้งพนักงานและตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง และการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
เงินค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการลดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2539)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2540)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ (พ.ศ. 2543)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 869 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :