ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคม พ.ศ.2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 เม.ย. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 เม.ย. 2559
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 7 มี.ค. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร พ.ศ. 2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 12 ก.พ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง พ.ศ.2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 12 ก.พ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการจัดงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ก.พ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 ก.พ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 ก.พ. 2559
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 ต.ค. 2558
  ค้นพบทั้งหมด 270 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :