ประกาศ  

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับจ่ายเงินสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ก.พ. 2553
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนา เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณบดีหรือสำนักงานผู้อำนวยการ กอง หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ กอง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2553
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เกี่ยวกับการลา
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 24 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกอบรมระหว่างมหาวิทยาลัย กับ โครงการ IAESTE Thailand ( The International Associstion for the Exchange of Students for Technical Expericnce IAESTE Thailand )
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 3 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จากงบประมาณเงินรายได้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 พ.ย. 2552
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 พ.ย. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :