ประกาศ  

ป.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปีเทียบเรียน (ภาคสมทบ) ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดพังงา พ.ศ.2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ก.พ. 2552
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดสีประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.พ. 2552
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ก.พ. 2552
ประกาศ ก.บ.ม.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับค่าค้างสูงกว่าคุณวุฒิ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ก.พ. 2552
ป.การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 3 ธ.ค. 2551
ป.หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมของการให้บริการ การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการและตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของภาควิฃาชีววิทยา คณะวิทย์ฯ (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 พ.ย. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับ นศ.ระดับ ป.ตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 637 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :