ประกาศ  

ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีดำเนินการซื้อหรือการจ้าง พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีดำเนินการจ้างที่ปรึกษา พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และการสั่งจ้างที่ปรึกษา พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนพัสดุ พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจและรับมอบงาน พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง การควบคุมและการจำหน่าย พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.กำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสอนพิเศษ สำหรับภาคปกติ พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.เงินสาธารณกุศล พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 เม.ย. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 589 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :