ประกาศ  

ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณบดีหรือสำนักงานผู้อำนวยการ กอง หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ กอง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2553
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เกี่ยวกับการลา
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 24 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกอบรมระหว่างมหาวิทยาลัย กับ โครงการ IAESTE Thailand ( The International Associstion for the Exchange of Students for Technical Expericnce IAESTE Thailand )
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 3 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จากงบประมาณเงินรายได้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 พ.ย. 2552
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 พ.ย. 2552
ป.สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 พ.ย. 2552
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักหอสมุด
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 พ.ย. 2552
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดประเภทราจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 พ.ย. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :