ประกาศ  

ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือผู้อำนวยการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ก.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ก.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการค่าตอบแทนผู้พิจารณาผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทาทงวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ก.ค. 2552
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 พ.ค. 2552
หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ(ฉบับที่2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 22 พ.ค. 2552
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารางวัลแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 12 พ.ค. 2552
ป. เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย หลักเกณฑ์และวิธีสอบสวนของพนักงานราชการ (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2552
หลักเกณฑ์และวิธีจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับค่าค้างสูงกว่าคุณวุฒิ(ประสบการณ์)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 9 มี.ค. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 637 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :