ประกาศ  

ป.กำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ส.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย น.ศ.ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชาการประมงของ ม.แม่โจ้ - ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจร นอกอำเภอละแม จ.ชุมพร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ส.ค. 2551
ป. การจ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชาการประมงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจร นอกอำเภอละแม จ.ชุมพร(งานวินัยฯ) พ.ส. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ส.ค. 2551
ป.หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2542(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.กำหนดประเภทรายจ่ายรายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ ฉบับที่ 2 ค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ พ.ศ.2549(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.อัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจ และหรือผู้ควบคุมคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับการศึกษา ป.ตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.กำหนดเลขรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2550(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาตามโครงการ 3- Shared Learning Project พ.ศ. 2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 599 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :