ประกาศ  

ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 14 ก.ย. 2552
ป. เรื่องค่าบำรุงอุปกรณ์การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ก.ย. 2552
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การยุบเลิกภาควิชาในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ส.ค. 2552
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การยุบเลิกภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ส.ค. 2552
ป.ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ส.ค. 2552
ป.ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ส.ค. 2552
ป. เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ส.ค. 2552
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ส.ค. 2552
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ส.ค. 2552
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องการรับรองการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและการรับรองการสำเร็จการฝึกอบรม
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ส.ค. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 644 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :