ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะบริหารธุรกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะศิลปศาสตร์ 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในวิทยาลัยนานาชาติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักบริหารและพัมนาวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง อัตราเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนตำแหน่งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease ()COVID-19) (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 23 กันยายน 2563
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :