ประกาศ  

ประกาศน เรื่อง ให้มีสถาบันรับรองระบบการผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระดับปริญญาตรี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนการใช้พาหนะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนนักศึกษาในด้านการวิจัย หรือศึกษา หรือทำโครงงานวิชาชีพ หรือการทำปัญหาพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกาาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุาฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 637 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :