ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อ) วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายนเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันตรวจสอบคุรภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 18 ธ.ค. 2561
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 ธ.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง การกำหนดกลุ่มตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 ธ.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 ธ.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 578 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :