ประกาศ  

ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจและรับมอบงาน พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง การควบคุมและการจำหน่าย พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.กำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสอนพิเศษ สำหรับภาคปกติ พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.เงินสาธารณกุศล พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 เม.ย. 2551
ป.การกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าโล่และค่าใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 มี.ค. 2551
ป.เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนกรรมการผู้พิจารณาผลงานวิชาการสำหรับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 มี.ค. 2551
ป.การใช้เงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2550 / ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 มี.ค. 2551
ป.การกำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 มี.ค. 2551
ประกาศ ก.บ.ม.ม.แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ครึ่งแรก (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ก.พ. 2551
ประกาศ ก.บ.ม. ม.แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ครึ่งหลัง(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ก.พ. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 503 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :