branding logo

  ระบบตรวจสอบลำดับการได้รับเงินส่วนเพิ่มของ
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ

(บุคลากรประเภทข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ ERP
Username *
Password *